توضیحاتی درباره دومین توقیف غیر قانونی رویداد


http://bohran.blogfa.com/post-400.aspx

آغاز بکار کمپین حمایت از سایت رویداد

با انتشار این طرح از رویداد حمایت میکنیم